30 HASü TEIRü BüA KOUPEILAI

1.    “Hasü teirü büa koupeilai”, 
    Haisü leshi vei chipaoe,
    Lesa shoyu teile velai,        
    Mapao nou seive peilai.

      Khoras
        Ha rükou peiwo, Ekhemai pei ha koupeio.
                Leshi nou rükouyu ha sü, Eh jüpa shoa nou khowe.

2.    “Hasü teirü büa koupeilai”,
    Soukai souhri pupeilai;
    Deichi deikho buh hrülai hi, 
    Leshi hasü rükou peio.

3.    “Hasü teirü büa koupeilai,” 
    Mapao Ahi seikou peio,
    Ekhemaiye sou makai peio, 
    Ne chipao züre donou.

4.    “Hasü teirü büa koupeilai”, 
    Oh! zhou teithe nou koupeio,
    Chu nou Jisu nehi kho-we, 
    Mapao Ahi seikou peio.