3. O MAI THETHE PAINOU

1.    O, mai thethe pai nou lou soue, 
    E khai-apeio pao shoe, (2 times)
    A Jihovah vei dusho sü,
    Puh zhuvea nou veiloue. (3 times)
                
2.    Eye zhuvea süo A Mapao,
    Soukhapeio ko paohi; (2 times)
    Deiphao veishi paovete lai, 
    Nezhih avei nasü.  (3 times)

3.    Puh nou mah khouko soukho peie,
    Hukha ki houpa peie; (2 times)
    Puh zhe nou khüshee peilou süe, 
    E donou zhe kükoue. (3 times)

4.    Noupea, lahamai Puh pai keio, 
    Nemü nou lou sousho (2 times)
    Nghicha mai ne Mapao vere,
    Phicha bumai salo. (3 times)