3. O MAI THETHE PAINOU

1.    O, mai thethe pai nou lou soue, 
    E khai-apeio pao shoe, (2 times)
    A Jihovah vei dusho sü,
    Puh zhuvea nou veiloue. (3 times)
                
2.    Eye zhuvea süo A Mapao,
    Soukhapeio ko paohi; (2 times)
    Deiphao veishi paovete lai, 
    Nezhih avei nasü.  (3 times)

3.    Puh nou mah khouko soukho peie,
    Hukha ki houpa peie; (2 times)
    Puh zhe nou khüshee peilou süe, 
    E donou zhe kükoue. (3 times)

4.    Noupea, lahamai Puh pai keio, 
    Nemü nou lou sousho (2 times)
    Nghicha mai ne Mapao vere,
    Phicha bumai salo. (3 times)

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.