26. ZHOU TEITHE RATHO TEITHE

1.    Zhou teithe Ratho teithe, 
    Jehovah teithe vuzüe;
    Südonou asolou-wo, 
    Jihovahye tholaikhe;
    Teithe avei haina hai 
    A Mapao sa-a sowe.   (2 times)

2.    A Mapao nou khopei we, 
    Eletaoye hapeilai;
    Mapao nou Alekhesü
    Souvasho sahrü peilai;
     Deiphao vahsü thao-a nou 
    Mapao Jisu sü tholai.           (2 times)

3.    Puh vulia E thao khaimoe, 
    Jihovah E salai peie;
    Südonou maihrülai nou 
    Mapaoye sü tholaikhe;
       Jihovah likhei cho-a 
    Maihrülai Puh tholaikhe.   (2 times)