22. BAHSHA (Creation)

1.        Nghinou zhi-a ngaoche louho, 
        Rateiva bu na hrülaisü;
        Taidu sü moa hea khei chaomoa,
        La kuku vah sou-a buwe;
        Teinghei sünou chaoyu ha-a,
        Teideiphao sühao-a tawe
        Teithetsü vasü vapei-a,
        Soupei Mapao khouko ngaowe.

2.        Teingheinou loutayu thaisü;
        Teideiphao hai maitei laiho?
        Khou vasüno varu pei-a,
        Deiphao maisü sousa peiwe;
        Deiphao souvei shoyu kohai,
        Pao-a likhei chaomoa tawe;
        Deiphao mai kohai choulou-a,
        Soupei Mapao sü sholai khe.

3.        Vapeiyu khou teinghei sünou,
        Dousho-a lahtayu thaisü;
        Zhaoyu teivuh hrülai sünou,
        Kohai paodou khai-a vapeie;
        Veishoyu lüyu vasünou,
        Bah tao-a lousou sholaikhe;
        Hali Jihovah nou soupeie,
        Teisa Puhye sü sholaikhe.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.