21. CHURCH SOUSHU BUH

1.    Church soushu buh ali baie, süsü Mapao Jisue,
    Church hai Mapao vei bashae dzü ea chipao vanou;
    Jisu nou ve Church phouloue, Puh vei souloulai tea,
    Puh zhenou hrüpa loure ea Church donou thaipeie.

2.    Tahrü kukua dolouma, hrülai sü alibaie,
    Church ye khaipei louresü Mapao alikhei baie;
    Sheeyu zhih alikhei baie, sheeyu touso touzhoe,
    Maihrü lainou khobuyu Mapao sü alibaie.

3.    Veayu sounou hinou mainou ngaobayu hinou,
    Soutao sou hea-a kholo, teisa kaona ngaolai;
    Savayu teithe laiyu zhia buyusü ngaolai,
    Akhai teitheki kolouyu Church sayu ngaolai.

4.    Asü nou ali souyu Ramai koa Church libaie,
    Lülou maime ye koa, khupa sou-a vedzü yu;
    Sheeshoyu A Mapao, eletaoye zhuvea peio,
    Putao büa kaonasho-a neye koa hrü bailai.