2. MAPAOYE PAOSHOLO

1.    Khouko buyu Ramai puhye paosholo, 
    Deiphao mai leshi sho-a Puh nah seipeie,
    Khaipeire donou Puh mah mai süh thai peie,
    Maihrülai ve louloure bosü hou peie.

    Khoras 
        Puh sholo, puh sholo, 
        Deiphao mai Puh pai keio;
        Mapaoye paosholo, maihrülai asalo,
        Velo Nah Jisu vanou Puo hi velo
        Havei soupeiyu  Mapaoye sü sholo.

2.    Puh zhe nou hrülou-a khailu peiyu hi
    Louche loumai sü khaipei laitea paopeie;
    Mahmo soushoyuma Jisu lülou mai
    Puh  hinou khailu peiyu sü ngaolou lai. 

3.    Puh nou etaoye hali hala doupeie,
    Nah Jisu vanou etao sasho bure;
    Chujü  nou veipu, dupuyu  ngaolaihie,
    Etao Jisu ngaoyuki khupa soulai
                   __________