18. PUH SHOYU LOU SOULAI

1.    E sayu lou soudou loure, Etao Veo paoshoyu,
    Chuo vupa peiyu khouko nou, E Puhye paosholai.

    Khoras 
        Puh shoyu lou soulai, 
        Puh nou A Mapao süe;    
        Chuo vupa peiyu khouko nou,
         Puh shoyu lou soulai.

2.    Enou kaonayu  lou souwe, Teithetsü veipu pae,
    Jisu nou soukaona peire, Puh nou Amah pfüpeie.

3.    Enou leshiyu lou souwe, Ngaopi teitei hare,
    Puh vei thouyu kuyu leshi Enou paoshalou hoe.

4.    Enou lesayu lou souwe, Leshiyu kaonayu 
    Hanou Apaisü külyare, Süthai-a bupu hie.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.