13. PUHYE SHOLO

1.    Mapao Jisu khaipeiwo sü paosho laikhe,
    Puhye leshi lou nou sousho laikhe;
    Veikou shoyu Mapaoye sü paosho laikhe,
    Zhih vei zhihko sü Jisu Khrista veie; 
    Zhaokhomai büa Puh nou Eye sü khopeie, 
    Nahtoumai büa Puh nou Eye doupeie.
     
    Khoras 
        Sholo, sholo kouli veiyu Mapaoye sü 
        Teisa adu sü Puh vei souloutea.

2.    Mapao Jisu khaipeio sü paosholaikhe,
    Puh thaipei vanou Eye khailupeie;
    Puh vanou E teisa hriyu sü ngaoloure,
    Jisu kros vanou thaipei paosholo;
    Eye donou veayu sounou hrülai pfüe,
    Eye leshipeio paosholaikhe.

3.    Mapao Jisu khaipeio sü paosholaikhe
    Puh nou raki kikhu houpeiwure
    Mapao Jisu Khristanou teisa Veo soulai,
    Maihrülai pei Jisu Veo souloure;
    Teideiphao hai pei Jisu nou veiloure,
    Mapao Puh zhihdu paolai, hosana.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.