1. O VEO THO LAIKHE

1.    O, Veo tho laikhe hrülai jü veipu, 
    Puh  vei khupa leshi lou soulaikhe
    Etao vei rü alia vupeiyu Mapao, 
    Varuyu ki hinou Puhye paosho bue.

2.    Puh nou khopeiyu, thaonou paolou süe?
    Teikhai hinou süe, teiva hinou süe;
    Deichi hi reitoutao, deikho hi kükoue,
    Veishoyu zidzü nou kükou soushee peie.

3.    Lülouho etao, halaiyu hrübai,
    Etao nou louche Veo Ne kaolai moe;
    Nevei khai koute zhuvea daizho zhou veie,
    Newo eh soupei,  khaipeiyu Mapaoe.

4.    Etao Puo Ramai daizhou leshisa!
    Raki vamai nou lou sousho buki;
    Lülouho bu-a, Nevei basha khenou,
    Checheyu nou ko-a Neye paoshowe.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.